Leadership

School Heads

Secretary: ZHU Xiaoliang

Dean: ZHONG Wenqi

Deputy Secretary and Vice Dean: SI Fengqi

Vice Dean: WANG Mingchun; CHENG Xiaoping; FU Xingjun; HUANG Yaji; ZHU Guangcan; LI Shuhong

 

Heads of Thermal Energy Engineering Institute

Director: JIN Baosheng (part-time)

Vice director: WANG Mingchun; CHENG Xiaoping; HUANG Yaji; FU Xingjun

 

Directors of Departments

Department of Thermal  Energy Engineering      

Director: SHENG Laihong,

Vice director: SHENG Changdong

 

Department of Power Engineering   

Director: ZHOU Keyi

Vice director: YANG Jiangang

 

Department of Energy Informatics and Automatic Control Engineering   

Director: LV Jianhong

Vice director: DING Weiming

 

Department of Refrigeration and Built Environment

   Director: CHENG Zhenqian

   Vice director: DU Kai

 

Department of Environmental Science and Engineering    

Director: ZHONG Zhaoping

Vice director: LI Xianning

 

Directors of academic units

National Engineering Research Center of Turbogenerator Vibration     

Director: FU Xingjun

Vice director: YANG Jiangang, ZHU Xiaodong

 

Key Laboratory of Energy Thermal Conversion and Control of Ministry of Education      

Director: XIAO Rui

Vice director: ZHONG Wenqi (part-time), SI Fengqi(part-time)

 

Engineering Research Center for Building Energy Environments & Equipments, Ministry of Education 

Director: ZHANG Xiaosong

 

Jiangsu Engineering Research Center for Pollution Treatment and Resource Utilization

Director: LV Xiwu (part-time)

Vice director: ZHONG Zhaoping, SHENG Kai

 

Assistant Dean & Part-time Secretary

Assistant Dean: TANG Muxian; LU Yong; WU Lei; ZHAO Lingling; SHEN Dekui

Part-time Secretary: ZHOU Jianxin; ZHANG Yong; LIU Qian; SU Zhigang; ZHANG Yaping; YU Ran