Experts in Talent Plans

 ● Academician of Chinese Engineering Academy

ZHANG Yaoming:  

 

● Member of Experts Panel of National 863 Plans

ZHAO Chuangsui

 

● Consular of Experts Panel of National 973 Projects

XU Yiqian

 

● Member of subjects appraisal group of Academic Degrees Committee of the State Council

ZHANG Mingyao, XU Zhigao, GUI Keting

 

● Member of experts panel of national great key projects   

HAO Yingli

 

● National middel-aged experts with outstanding contribution

ZHANG Mingyao

 

● Winners of special allowance rewarded by state council

XU Zhigao, ZHAO Chuangsui, SHI Mingheng, SHENG Xianglin, LIN Zhongda, LU Songyuan, ZHANG Linshen, JIN Baosheng, ZHANG, Xiaosong, YU Weiping, ZHOU Keyi, FU Xingjun, XIAO Rui

 

● Winners of national new century hundreds/thousands/ten thousands talent projects 

SUN Keqin

 

● Winners of National Thousands Talent Projects

SI Guojun

 

● Winners of National outstanding youth talent plans

ZHONG Wenqi

 

● Winners of national science fund for prominent youth

CHEN Yongpin

 

● Winners of Changjiang scholar program of ministry of education

XIAO Rui

 

● Winnders of HUO Yindong outstanding youth education fund

CHEN Yongping, ZHONG Wenqi

 

● Trans-century outstanding talents of ministry of education

JIN Baosheng

 

● New-century outstanding talents of ministry of education

ZHONG Zhaoping, SHENG Laihong, SHENG Changdong, CHENG Yongping, XIAO Rui, ZHONG Wenqi, HANG Ying, YING Yonggao, HUANG Yaji