School Heads

Secretary: CAI Liang

Dean: XIAO Rui

Deputy Secretary and Vice Dean: QIAN Yijun

Vice Dean: ZHANG Huiyan; XU Chuanlong; LI Shuhong; ZHU Guangcan; LIANG Cai

 

Heads of Thermal Energy Engineering Institute

Director: JIN Baosheng (part-time)

Vice director: WANG Mingchun; CHENG Xiaoping; HUANG Yaji; FU Xingjun

 

Directors of Departments

Department of Thermal  Energy Engineering      

Director: LIU Qian

Vice director: CHEN Shiyi; MA Jiliang

 

Department of Power Engineering and Automatic Control   

Director: SU Zhigang

Vice director: ZHOU Jianxin; GUO Rui

 

Department of Refrigeration and Built Environment

   Director: YIN Yonggao

   Vice director: XU Guoying; LIU Cong

 

Department of Environmental Science and Engineering    

Director: YU Ran

Vice director: ZHANG Bo; LU Yongze

 

Directors of academic units

National Engineering Research Center of Turbogenerator Vibration     

Director: DENG Aidong

Vice director: YANG Jiangang, TIAN Xinqi

 

Key Laboratory of Energy Thermal Conversion and Control of Ministry of Education      

Director: XIAO Rui

Vice director: ZHONG Wenqi (part-time), SI Fengqi(part-time)

 

Engineering Research Center for Building Energy Environments & Equipments, Ministry of Education 

Director: ZHANG Xiaosong

 

Jiangsu Engineering Research Center for Pollution Treatment and Resource Utilization

Director: LV Xiwu (part-time)

Vice director: ZHONG Zhaoping, SHENG Kai

 

Assistant Dean & Part-time Secretary

Assistant Dean: TANG Muxian; LU Yong; WU Lei

Part-time Secretary:WU Jiafeng; LIANG Daolun; YANG Zhonglian; YU Yang